Spine

Dr. Ram Chadha
Dr. Abhay Nene

Tumors

Dr. Ajay Puri
Dr. Ashish Ghulia

Hand

Dr. Hemant Patankar
Dr. Sudhir Warrier

Arthroscopy

Dr. Sanjay Garude
Dr. Roshan Wade

Ankle & Foot

Dr. Rajiv Shah
Dr. Pradip Moonot

Trauma

Dr. Vikas Agashe
Dr. Amit Ajgaonkar

Shoulder

Dr. Sanjay Desai
Dr. Parag Munshi

Arthroplasty

Dr. Pradeep Bhosale
Dr. Nilen Shah

PG Teaching

Dr. Prakash Samant
Dr. Swapnil Keny
0