Dr. Sunil Shahane

Organising Chairman

Dr. Gautam Zaveri

Organising Secretary

Dr. Sudhir Sharan

Organising Secretary

BOS EXECUTIVE COUNCIL

Dr. Sunil Shahane

President

+91 98213 40083
smshahane@gmail.com
Dr. Shubhranshu Mohanty

President Elect

+91 98697 94189
drssmohanty@hotmail.com
Dr. Arvind Goregaonkar

Immediate Past President

+91 98213 51787
abgoregaonkar@gmail.com
Dr. Milind Sawant

Vice President

+91 98213 59463
misaknee@gmail.com
Dr. Sandeep Sonone

Treasurer

+91 98200 42840
drsandeep72@yahoo.com
Dr. Rujuta Mehta

Secretary

+91 98210 24171
rujutabos@gmail.com

EXECUTIVE COUNCIL MEMBERS

Dr. Gautam Zaveri
Dr. Sudhir Sharan
Dr. Satish Mutha
+91 98212 23642
muthadhkmn@gmail.com
Dr. Mandar Agashe
+91 99200 23246
mandarortho@gmail.com
Dr. Ashok Shyam
+91 98331 10366
drashokshyam@gmail.com
Dr. Vishal Kundnani
0