Dr. Sunil Shahane

Organising Chairman

Dr. Gautam Zaveri

Organising Secretary

Dr. Sudhir Sharan

Organising Secretary

BOS EXECUTIVE COUNCIL

Dr. Arvind Goregaonkar
Dr. Sunil Shahane
Dr. C. J. Thakkar
Dr. Rajesh Gandhi
Dr. Rujuta Mehta
Dr. Sandeep Sonone
Dr. Sanjay Garude
Dr. Surendar Singh Bava
Dr. Gautam Zaveri
Dr. Sudhir Sharan
Dr. Satish Mutha
Dr. Mandar Agashe
0